PRECISTO - JAPANESE AUTOMATIC - Longitude Alta Skeleton ES-8088 | Thomas Earnshaw