PRECISTO - JAPANESE AUTOMATIC - Longitude Alta Skeleton ES-8808 | Thomas Earnshaw